Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

Οι Τρείς Νόες σε σύγκρουση


Οι Τρείς Νόες σε σύγκρουση
Κατά Ματθαίον, κεφ 16


1. Και προσελθόντες οι Φαρισαίοι (με τον υποκριτικό φανατικό τους Ενδιάμεσο Νου) και οι Σαδδουκαίοι (Διανοητικοί του Αισθητικού Νου), πειράζοντες αυτόν (τον Αφαιρετικό και Διαισθητικό του Νου) εζήτησαν να δείξη εις αυτούς σημείον (σοφία) εκ του ουρανού (απ’ την Έκτη Διάσταση που είναι πέρα απ’ αυτούς του δύο κατώτερους νόες).
2. Ο δε αποκριθείς (με τον Αφαιρετικό και Διαισθητικό του Νου) είπε προς αυτούς· Όταν γείνη εσπέρα, λέγετε· Καλωσύνη· διότι κοκκινίζει ο ουρανός·
3. και το πρωΐ· Σήμερον χειμών· διότι κοκκινίζει σκυθρωπάζων ο ουρανός. Υποκριταί, το μεν πρόσωπον του ουρανού εξεύρετε να διακρίνητε (της Υποκειμενικής Ονειρικής Συνείδησης), τα δε σημεία των (Εσωτερικών) καιρών δεν δύνασθε (της Αντικειμενικής Συνείδησης);


4. Γενεά πονηρά και μοιχαλίς σημείον ζητεί (με  τα μυαλά τους εκφυλισμένα από από την κτηνώδη ένωση), και σημείον (απτό, υλικό) δεν θέλει δοθή εις αυτήν ειμή το σημείον Ιωνά του προφήτου (η Κολοκυθιά, η οποία είναι μία Αλχημιστική και Καμπαλιστική διδασκαλία). Και αφήσας αυτούς ανεχώρησε.
5. Και ελθόντες οι μαθηταί (μέσα από βαθύ διαλογισμό) αυτού εις το πέραν (στην άλλη πλευρά, ή την πνευματική, αυτή των εσωτερικών και ιερών Γνωστικών πραγμάτων) , ελησμόνησαν να λάβωσιν άρτους (ξέχασαν ότι ο Υιός του Ανθρώπου δεν θα ζει μονάχα από τον άρτο τον υπερούσιο, αλλά από κάθε Λόγο ή Λέξη, Σοφία, Τσοκμάχ, ο Υιός που έρχεται απ’ το στόμα του Θεού) .
6. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς· Βλέπετε και προσέχετε από της ζύμης των (υποκριτών, πιστών) Φαρισαίων (οι οποίοι ανακατεύουν την Γνωστική Δοξασία ή Διδασκαλία με το προζύμι της φαρισαϊκής τους ψευδευλάβειας) και Σαδδουκαίων (οι οποίοι ανακατεύουν την Γνωστική Διδασκαλία με το προζύμι του υποκειμενικού τους λογισμού δίχως να την έχουν βιώσει μέσα από την Μύηση).
7. Και εκείνοι διελογίζοντο εν εαυτοίς, λέγοντες ότι άρτους δεν ελάβομεν (ή την σοφία, μέσω του βαθύ διαλογισμού).
8. Νοήσας δε ο Ιησούς, είπε προς αυτούς· Τι διαλογίζεσθε εν εαυτοίς, ολιγόπιστοι (ολίγης γνώσης δηλαδή), ότι άρτους δεν ελάβετε (της σοφίας, μέσω του βαθύ διαλογισμού);
9. έτι δεν καταλαμβάνετε, ουδέ ενθυμείσθε τους πέντε άρτους (την σοφία από τις Πέντε Μυήσεις της Φωτιάς) των πεντακισχιλίων και πόσους κοφίνους (αφθονία εσωτερικής γνώσης) ελάβετε (με το νου σας);
10. ουδέ τους επτά άρτους (της σοφίας των Επτά Φιδιών Φωτός) των τετρακισχιλίων και πόσας σπυρίδας (αφθονία εσωτερικής γνώσης) ελάβετε(με το νου σας);


11. πως δεν καταλαμβάνετε ότι περί άρτου (της πεζής γνώσης) δεν σας είπον να προσέχητε από της ζύμης (του υποκειμενικού συλλογισμού) των (υποκριτών, πιστών) Φαρισαίων (οι οποίοι ανακατεύουν την Γνωστική Διδασκαλία με το προζύμι της υποκειμενικής τους ψευδεβλάβειας) και (των διανοητικών) Σαδδουκαίων (οι οποίοι ανακατεύουν την Γνωστική Διδασκαλία με το προζύμι του υποκειμενικού τους συλλογισμού δίχως να την έχουν βιώσει μέσα από την Μύηση).
12. Τότε ενόησαν, ότι δεν είπε να προσέχωσιν από της ζύμης του άρτου (ή πεζής γνώσης), αλλ' από της (Γνωστικής) διδαχής (η οποία έχεια νοθευτεί και φουσκώσει όπως κάνει η μαγιά στο ψωμί) των Φαρισαίων και Σαδδουκαίων.

Για να μπορέσουμε να φάμε τον άζυμο άρτο, τις ανόθευτες διδασκαλίες της άθικτης σοφίας του Είναι, είναι αναγκαίο να αναπτύξουμε τον Εσωτερικό Νου του Ανώτερου Μάνας, το Τίφερετ, τον Διαισθητικό Νου μέσω Σεξουαλικής Μαγίας και να βάλλουμε το διανοητικό υπό τις διαταγές του Είναι μέσω διαλογισμού και της Αφροδίτιας Μύησης (Μύηση Βενούστα).

Ο Αισθητικός και ο Ενδιάμεσος νους, πάντα ερμηνεύουν την διδασκαλία, την νοθεύουν· την φουσκώνουν με την μαγιά του «φαρισαϊσμού των υποκειμενικών συλλογισμών».
Οι Τρείς Νόες υπό την διαταγή του Είναι
Ματθαίος κεφ.21

1. Και ότε επλησίασαν εις Ιεροσόλυμα (τον Κόσμο του Κοσμικού ή Συμπαντικού Νου) και ήλθον εις Βηθφαγή (το Τσάκρα των Λαοδικειέων) προς το όρος των ελαιών (την έκτη διάσταση), τότε ο Ιησούς (το Τίφερετ και το Τσοκμάχ μαζί) απέστειλε δύο μαθητάς (από τον κόσμο του Τίφερετ),
2. λέγων προς αυτούς· Υπάγετε εις την κώμην την απέναντι υμών (το οποίο είναι το σεφιρώθ Νετζάχ, ο Κατώτερος Νους ή Κατώτερο Μάνας), και ευθύς θέλετε ευρεί όνον (τον Αισθητικό Νου)  δεδεμένην και πωλάριον (ο Ενδιάμεσος Νους) μετ' αυτής· λύσατε και φέρετέ μοι (ώστε να με υπηρετούν στο Μεγάλο έργο του Πατέρα).
3. Και εάν τις σας είπη (Νους, Μάνας) τι, θέλετε ειπεί ότι ο Κύριος (το Τίφερετ και το Τσοκμάχ μαζί) έχει χρείαν αυτών (για να διαδώσει την διδασκαλία στην Πρώτη Κάμαρα και για το μυστικιστικό κομμάτι της Δεύτερης)· και ευθύς θέλει αποστείλει αυτά (για να υπηρετούν στο Μεγάλο Έργο του Θεού).
4. Τούτο δε όλον έγεινε διά να πληρωθή το ρηθέν διά του προφήτου, λέγοντος·
5. Είπατε προς την θυγατέρα Σιών (την Ηλιακή Ανθρωπότητα, αυτούς που έχουν βάλει το διανοητικό και την καρδιά υπό τις διαταγές του Πνεύματος τους), Ιδού, ο βασιλεύς σου (Μαλατσίμ, Τίφερετ, ο Διαισθητικός Νους, το Ανώτερο Μάνας ενωμένο με το Τσοκμάχ, τον Κοσμικό Χριστό, τον Χριστό-Θέληση)  έρχεται προς σε πραΰς και καθήμενος (κυριαρχών) επί όνου (τον Αισθητικό Νου)  και πώλου (του Ενδιάμεσου Νου)  υιού υποζυγίου (Διανοητική Άνιμα).

6. Πορευθέντες δε οι μαθηταί (μέσω της Μύησης) και ποιήσαντες καθώς προσέταξεν αυτούς ο Ιησούς (το Τίφερετ, η Χριστοποιημένη Ανθρώπινη Ψυχή, ο Αληθινός Ποιμένας των Ψυχών) ,
7. έφεραν την όνον (τον Αισθητικό Νου) και το πωλάριον (τον Ενδιάμεσο Νου), και έβαλον επάνω αυτών τα ιμάτια (της σοφίας) αυτών και επεκάθισαν αυτόν (μέσω της Εγκεφαλονωτιαίου Νευρικού Συστήματος) επάνω αυτών (των δύο κατώτερων νόων).
8. Ο δε περισσότερος όχλος (των Μυημένων στην Έκτη Διάσταση) έστρωσαν τα ιμάτια (της σοφίας) εαυτών εις την (μυητική) οδόν, άλλοι δε έκοπτον κλάδους (ή ιερές φράσεις και άγιες προσευχές)  από των δένδρων (σκέψεις του Χριστοποιημένου Νου τους) και έστρωνον εις την (μυητική) οδόν.
9. Οι δε όχλοι (των Ηλιακών Μυημένων στην Έκτη Διάσταση) οι προπορευόμενοι (από αυτόν στην Μύηση) και οι ακολουθούντες (σε εσωτερικούς βαθμούς)  έκραζον, λέγοντες· Ωσαννά τω υιώ Δαβίδ (Ωσαννά τον υιό του Ανθρώπου, το Τίφερετ, την Ανθρώπινη Ψυχή)· ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου (Ευλογημένος αυτός που έχει Ενσαρκωμένο τον Θεό Ώρο)· Ωσαννά (στον Κοσμικό Χριστό που ανθρωποποιήθηκε στο Τίφερετ) εν τοις υψίστοις.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: 
ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΝΟΕΣ του Δάσκαλου Σαμαέλ


Δημοσίευση σχολίου